Muallum

Chairman Upa Chinlam
Vice Chairman Upa Suanlal
Secretary Pa Thanglalbieh
Joint Secretary Upa Thangkhansuan
Finance Secretary Upa Chingenpau
Treasurer Thangkhankhup
Members Pa Ginmuonkap
  Pa Thonglam
  Pa Khupzachin
  Pa Khammuonpau
  Pa Hangthang
  Pa Hangzagin
  Pa Khamliankhai
  Pa Suanpau