Khristian Latha Bu

  Labul a pat Sui Bailamna       
       
  A hepina a ka khawl in 235    
  A hepina halim nuoi ah 50    
  A hing hepi Mang vontawi in 208    
  A hing hil zou thei koi a um tadiei 214    
  A kumtawn gouluo ding manaw zel 195    
  A lalna gam nuasie’n Vanmang ta 131    
  A loupi uh sil hing chinteng 23    
  A Manna kumtawn in a sang 349    
  A pienna sausuon khu enin 229    
  Adam hah leh suon lenna sietlei 213    
  Adam suon khiel nuoi a tangte 49    
  Adam suon shina han miel zing nei ah 209    
  Adam suonte sietna albang mangsa 55    
  Albang mang hen i nuoi simlei 192    
  Albang mang kuon nuoi sietlei a 12    
  Amau khu a sieng ah teng va un 75    
  Ang pei hun ding gensih nanleh 382    
  AW      
  Aw a pallai muol a liemta 175    
  Aw Gospel khuolzin hei lam a pei ding na hei 303    
  Aw hagau siengthou nunnem 368    
  Aw Haleluijah Mangpa loupipen 84    
  Aw hei ah hei ka hundampan 9    
  Aw hepina gensiem sih nanlengzong 376    
  Aw hepina ka gen siemlou ka sut siem theilou 328    
  Aw hepipa Pasian in 212    
  Aw hundampa gitlou dana simlei tung ah 44    
  Aw ka Hagau thou in 103    
  Aw ka hundampa mihing na hi lai 357    
  Aw ka Mangpan tenna gam ding 274    
  Aw kalvari tang khu ka galdot a 273    
  Aw kalvari tulsing tung ah 13    
  Aw kipahna Khristmas ka pahtawi lai un 114    
  Aw lei mimaw nang din 335    
  Aw loupipen Halelluijah 34    
  Aw lung khamna keidin a na taluo 178    
  Aw Mangpa David hah leh suon Alsi 145    
  Aw Mangpa lung khamnan ka dim zing 227    
  Aw Mangpa simlei mawna puo 78    
  Aw miel nei a umte hing thou ta un 427    
  Aw mihang muolliem siengte 219    
  Aw mikhiel hundampan a hing ngah zing 315    
  Aw na umna pou ka hinnan nuom sa hi 323    
  Aw Najareth Jesu hei a pei ding nahei 316    
  Aw nang ka Mangpa leh ka Pasian dei 1    
  Aw ngahlang e hundampa lenna gam 142    
  Aw ngai veng e kalvari tang 151    
  Aw ngai veng e kumtawn gam nuom 116    
  Aw nuom leh kipahna Khristmas 351    
  Aw Pasian aw hing hepipa 67    
  Aw Pasian nanglou lawm dang nei sing 441    
  Aw phat un Pasian Belamnou 31    
  Aw thou vangin ka pa sienglam zuon kia 91    
  Aw u leh nau it umte 61    
  Aw van Hagau sieng mei leh mei bang a 230    
  Aw van hui hing ngai ing e hing leng in 111    
  Aw van nuoi a mite nuom vai 347    
  Awi va ui aw kalvari tang khu 401    
  B      
  Babulon luipang a ding in kap ing  436    
  Belamnou siet pawpa khu en un 70    
  Bethlehem ah hing pei chiet un 292    
  Bethlehem muol sunni tum kuon 15    
  Bethlehem muol tung a 107    
  CH      
  Chi genthei lungdonna gam a khun 403    
  D      
  Dachieng mipi sangtam hing pei ding 354    
  Dam sung in hundampa zalin 176    
  Dam sung in Mang nna i sem ding 258    
  Damlai gam dai a ka zin sung in 241    
  Damlai gamdai gam khu ka pel chieng 369    
  Damlai meipi zing ka pel zaw chieng 275    
  Damlai tuipi kinawng gallam ah khun 3    
  Damlai tuipi tung ah ka vai 243    
  Damsung tomnou mang ding in saguohin 458    
  Don chim lang salem vangkhuo nuom 47    
  Dongal lien e simlei ah vang 170    
  Dougal sat din hing pui inlen 68    
  E      
  Eden huon a pi leh puten 360    
  Eden huon a suongtu lung mawl zalin 45    
  Eden lui hi ka nuasie ding gam hi 171    
  Eden tulsa guobang hin kiana ding in 110    
  Eite hing sui in maw 225    
  En un Pasian Belamnou siet pawpa 11    
  En vawi hundampa khu puita uh 28    
  En vawi khai kang uh melmaten 21    
  En vawi lungsim miel nei a 324    
  En vawi nu na tate gawtmun lam zuon in 319    
  En ven ka tennang gam nuom 422    
  Enin hundampa na Mangpan 5    
  Enven Mangpa na sisan a na tatsate khu 193    
  Et chimlou heisa pah ding in 396    
  G      
  Galdotna chin in don nanlei 374    
  Galin don vawi kholen ngoumei zam ah 112    
  Galin donvawi thangvan khopi 80    
  Gam dai a lungkham zousieten 384    
  Gam ngai kinepna ka gel chiengleh 399    
  Gam sieng pen a Mang hing pieng khu 43    
  Gam thupi kumtawn ka ngai zion 394    
  Genlieng tungtuong maw van in 327    
  Gentheina in tuom kimvel e 390    
  Getsmani huon a Mang Jesu 289    
  Gilkiel-dangtah um nawn louna 211    
  Gilou mei in i gam a kang 254    
  Gim um ka thuoh lai en aw 242    
  Ginan don siem hilei 167    
  Gingtute aw zam lou in pei zel vai 419    
  Ginna ha a lengin kalvari tang 29    
  Ginna kalvari muol tung ah khun 106    
  Ginnan galin don ing ka tung vang khuo 186    
  Ginnan galin don ing vanmite 63    
  Ginnan vang khuo galin doning 168    
  Gou manpha hina e 333    
  NG      
  Ngahleng veng ka hundampa 127    
  Ngai un Bethlehem dah hing ging 348    
  Ngai vawi Angel tongluong lawmnou 38    
  Ngai vawi hing pei kia ding hita 236    
  Ngai vawi kalvari na lungkham dan in 7    
  Ngai vawi mouneipa kikou aw 30    
  Ngai vawi Vanmang ta khu 220    
  Ngaituona chin a galdot in 326    
  H      
  Hagau guolzawlna leh Mang thuhun paw ding in 440    
  Hagau hing leng ven Eden a sillui 231    
  Hagau saltang leh gitlouna puo a 322    
  Hagau siengthou khuva nunnem 16    
  Hagau tuipi khuptan a ka pal laiin 416    
  Halelluijah aw Halellui Amen 268    
  Hambang hing huoi Mang Jesu 252    
  Hin khotha mel a kidang e 290    
  Hing don vawi in simlei hinkhuo 267    
  Hing ngai veng aw na gam loupi 291    
  Hingjuon vang salem vang khuo 266    
  Hinlai luipi dung va sui koile nanleng 46    
  Hinna hing pie ka Mangpa hing it ing 421    
  Hinna luipi aluong zing hi 18    
  Hinna siengthou siempa deisih uh zion ah 98    
  Hossana chi zel in aw Haleluijah Amen 22    
  Hun kidang ven vaihawmna ni loupi 169    
  Hun leh kum tui bang kiem zel 187    
  Hun liem lengte mang tellou a 77    
  Hun mualliam sate nung khu pammai hi  65    
  Hun mualliem sateng ka don in 144    
  Hun tom tang bang idam sung 428    
  Hun tomnou khat ineita 391    
  Hun tuibang kiem zel e simlei 155    
  Hundamna dawng kot kihawng e kalvari 95    
  Hundampa Khrista nang tellou in 279    
  Hundampa khu ka siettan din lei ah 36    
  Hundampa khu mel kathei man midang Pasian 66    
  Hundampa lenna Zion gam khu 115    
  Hundampa lungkhamna kalvari lam 4    
  Hundampa mimbang piengta ei din 262    
  Hundampan mun abawl zouta 345    
  I      
  I damlai ni tomnou kalte 309    
  I dam sung hun tomnou kalin 395    
  I kim uah bu lah ding nempi a min tahi 163    
  I kuong un gam nuam lam khu juon hen 17    
  I lungdeipen i nuomna pen 342    
  I lungsim sietmiel jing nei ah 122    
  I Mangpan van a a ka tou ding kuon in 282    
  I ngahla kumtha tuong ahing tungta 139    
  I Pasian hepina thuhdan eibang mi khiel 449    
  I Pasian hepina thuhdan zangaina 205    
  I pienna tam lei gam huoi 161    
  Itna kidang a min ngai khu 296    
  Itna sisan luong in 443    
  J      
  Jacob lawmhoi leh a lei saang khu 85    
  Jan sawt khang kim laiin 226    
  Jerusalem kulpam kalvari muol ah 54    
  Jerusalem Zion khopi khen donvawi un 100    
  Jesu hing itnate kathei in 379    
  Jesu ka laukha itpa 135    
  Jesun anuajui ding in asui 433    
  Jesu nei ka nuamjaw 332    
  Jesun noute va kuan un chi 434    
  Jing dam solnou hundampa 72    
  Jing ka zinna vangin la 356    
  Jinmang henkol bulsa 108    
  Jordan gallam ngai a ka lung a hellai in 233    
  Jordan lui chieu gal kakai chieng 247    
  K      
  Ka buoina simlei gamdai ah 64    
  Ka donvel hing mi leng 425    
  Ka galthuomna tuol koi ngam lang 90    
  Ka gam tul ding ka tenna gam 102    
  Ka gam tulsa sietlei Aigupta 199    
  Ka ginnan phamsate vang khuo 174    
  Ka hagau in a zomta a 93    
  Ka hen kolbu gitlou henkol 125    
  Ka hundampa khu puita uh 206    
  Ka hundampa na hing kum laiin 222    
  Ka hundampa paah bang tawi vang 24    
  Ka hundampa vahmang sanin 256    
  Ka khel jalin aw ka mangpa ahing liem 123    
  Ka khel sawpsieng ding ka nin sawpsieng din 281    
  Ka khuol zinna nei hamsa dong i gam 338    
  Ka kumtawn inn ding lem tavang e 263    
  Ka lei dam sung ni kihei liem jel ah 411    
  Ka lenna gamdai nuasie in 228    
  Ka lung a juon sun chieng 76    
  Ka lung khamna lei gen thei 383    
  Ka lungsim sietna dimsa khu 189    
  Kalvari a na hepina in 234    
  Kalvari a na hepina tuibang a hing lien in 129    
  Kalvari muol tung ah Mangpa khu 149    
  Ka Mang gam kilawm ka galdot in 415    
  Ka Mang Jesu melma kalah 343    
  Ka Mang Kross kangai um khu 341    
  Ka Mang lenna gam ngai um khu 51    
  Ka Mang lenna Jerusalem tha khu 358    
  Ka Mangpa lemguot dan ka mi hinan 344    
  Ka Mangpa lemguot dan koiin a thei joudiei 407    
  Ka ma simjing kaw chih seng 400    
  Kanan gamtha hing juon ding in 81    
  Kanan phai zawl Saron pah hoi 133    
  Kaneu laiin lien leng lungnop ding kisang 307    
  Ka ngahla Zion khopi tha 19    
  Ka nuamna pahbang a vulsiengta 60    
  Ka pa nahi ka Pasian ngei nahi 71    
  Ka Pasian aw ka Mang Pasian 113    
  Ka pienna zinmang kulsin 158    
  Kap in mauta sia uh 191    
  Kap lou thei kahi lou 232    
  Ka sietna tuibang in a luong 305    
  Ka tahsa lung kham nan leh 182    
  Ka tahsa maw hatlou nan leh 221    
  Ka tenna gam sietlei simjing 154    
  Ka thu leh la teltuom sing e 418    
  Ka thupina ni leh ka hinna din 194    
  Ka um muon maw lunghel kan chieng 180    
  Kawlva banga lensiem hileng kei  165    
  Ka zinna tuonglam sulnua gamdai 276    
  Kei din sungjui leh solkha tang nonlou 371    
  Kei ka khel jalin 238    
  Kei ka khuoljinna 412    
  Kei ka mang ding khat vei chieng 298    
  Keima ki a ka len laiin 444    
  Khanglai hunte uh ni kipah um 288    
  Khanglaite thou un 424    
  Khantanhoi tangte eite in 432    
  Khawhna lawm lawm e maw 372    
  Khaw khal tung va lui leng 308    
  Khelna leh hoi hunlai te khu 259    
  Khelna solna tui kinawng kalah 339    
  Khen louna gam kangai e 117    
  Khiel in mangthai nan leng 330    
  Khovel loupina ka sui lai in 446    
  Khrista min a hing kalsuon 295    
  Khrista min a kangai tullou 445    
  Kiem bai seng sang e maw 162    
  Kiem bai siengsang e ka leitung damlai ni 51    
  Kilel minthang mihing tapa 215    
  Kimanta un gingtute aw, a vaigei man 272    
  Kimute phong hal ding 297    
  Kross ah khun sisan lul a luong 99    
  Kulsin ah khau bang chie aw 218    
  Kum lui beita i nunnopna teng toh 200    
  Kum lui mangta ni leh ha kum 146    
  Kum sang vai liem in hing nai ven 198    
  Kum tam tah sulliem nung katuo maw 410    
  Kumtha khu tuong hing tung kiata 39    
  L      
  Lai lung a juon nin kadon kim vel a 62    
  Lam dang seng aw lamdang sengsang 417    
  Langai ding dang mu jou vawt sing 381    
  Lei a guol ngaite kimkhenna ding a 393    
  Lei a mimbang pieng thangvan mang vontawi 33    
  Lei a na hing lenlai in  126    
  Lei a tahsa vahna ding a 255    
  Lei genthei gam shina mun ah 350    
  Lei hamse dong na kung tung ah 210    
  Lei lalpuon loupi khu hingtul van 190    
  Lei mihing hinna khu bang chin 284    
  Lei nopna tomnou khat bon ihen la leh 364    
  Leisiet puon in kiphel khe nan leh 409    
  Lemguot mang Immanuel 406    
  Lemna Mangpa hing pieng Betlehem ah 240    
  Len kawl ni hing suoh sah lang tang kilawm ah 442    
  Liandoute unau in 448    
  Lungdei gibang khenna tam siet zilja ah 253    
  Lung juong in muol chin gal doting  202    
  Lung juong in tang chin gal khuo don ing 398    
  Lungjuon huoi sang e aw tam simlei 244    
  Lungkham buoina dougal hing lien e 363    
  Lungkham genthei thuoh a 217    
  Lungkham kana gawppi 237    
  Lungkham kana leh buoina gam 365    
  Lungkham melma um vawtlou 181    
  Lungkhamna leh buoina khela 183    
  Lungkhamna meipi kala 104    
  Lungkhamna siet chin tengin ahing tuom 25    
  Lungkhamna ten hingtuom vel e 301    
  Lungmuonna kim nunmopna kim 280    
  Luon hi nul a kikhenna beita va 249    
  M      
  Machieng vangkhuo nun nuom tung thang van ah` 160    
  Manggam tunkal ngahla senging 340    
  Mang Jesu min asangpen hi 164    
  Mang lenna van jerusalem tha ka gel chieng 375    
  Mang lungawi kum hunnuom um khu 32    
  Mangpa aw gin khu ngaivawi un 386    
  Mangpa gamla ding in sietlei a khun 265    
  Mangpa hing hepina khu 94    
  Mangpa Jesu aw nang ka hing ging hi 197    
  Mangpa Jesu lungsiet na in 287    
  Mangpa Jesu’n a hing it 286    
  Mangpa ka lungsim kot khah uh nang din luong ing 362    
  Mangpa lei a na lungsiette khu 397    
  Mangpa na gam ah khun nasep ding 313    
  Mangpa na hagau in hingpui huoi in 188    
  Mangpa na min za in lam hen 101    
  Mangpa na na semdia nang hatna 257    
  Mangpa nang itna lien hi 420    
  Mangpa nang umna nuom hina va ia e 271    
  Mangpa na sem ding in sietlei a khun 311    
  Mangpan eite hing lungsiet  302    
  Mangpan sietlei hi ana it jiehin 283    
  Mangpa nuom ing kei a ding a 414    
  Mangpa pien hun kipah um tungkia ta 40    
  Mangpa thu kasieng ah hing tungta 336    
  Mangpa thuohna ka ngaituo chieng 121    
  Mangpa’n ka tahsap te ahing pe ding 450    
  Mangpien kipah ni khuo tung kia ta 41    
  Mang pienni lenmuol khumsa kawl ni 278    
  Mang thang san khovel ah na hing pieng a 325    
  Mau in ka ngah gam loupi khu 378    
  Mimbang pienna tam nuoi simlei 134    
  Mindang zousie sangin 137    
  Mishi leh mi hing kipawl in 413    
  Mittaw khomiel sung ka um laiin 299    
  Mou leh mou nei anbang ki it 207    
  Mun jeh ata ama 359    
  Muongsawt sin aw unau nang zong 300    
  Muot thei a tun i um 204    
  N      
  Na gam loupi hing tun chieng leh 53    
  Na hepina jal a nuom a kikhawl khumte 26    
  Na lugnsiet sengna ka sa a 74    
  Na ngaidamna ni loupi kei ding ahing vahta 277    
  Na pienna ni leh na shina in mulkim huoi sang 152    
  Na sem um Mangpa muongin sem un 431    
  Na siem leimi dou galin tang ta uh 337    
  Niloupi hing tung ding hita 59    
  Niloupi hingtung ding khu anaita 269    
  Nipi lou dawnlai hita e 388    
  Nisim ka sieng uah um zing inlen Mangpa 177    
  Nopna leh kipahna nang a 140    
  Nopna ni loupi khu avah 37    
  Nuamna jingdam sol Mangpa 132    
  Nuntom pah pal bang lel ka simkei 438    
  Nuoi simlei a lingvai vontoi 10    
  Nuoi simlei tuisuogiet tungah 89    
  P      
  Pasian galthuom mangtute khu 321    
  Pasian in lei mihing alungsiet jal in 136    
  Pasian melhoinan itna maitaina 429    
  Pasian phatna selung kadei 251    
  Pavaw ka tan ding a kilawm na sum 329    
  Pa zelin muol khum zel hun leh nite 355    
  Pei vaiin pei chietva ui potsan va ui 373    
  Penticost ni bangin Hagau siengthou 14    
  Pielgal gamnuam tuong katun chieng in 57    
  Pielgal gamnuom leh ka Mangpa 179    
  Pielgal kangai ka mang lenna 58    
  Pielgal sunni ka lungsung a hing vah tah in 56    
  Piengtha loute piengtha in kingai nanleh 317    
  Pilat in mipi lung hawl in 312    
  Pisei pusei lung mawl ten ana thei phalou 246    
  S      
  Salbang hing suohna sim thu 203    
  Salem huong sung khu envoi un 153    
  Sawtnon tasia damsung kham 380    
  Seinou guolte aw hingthou ta un 439    
  Seitlei thupina leh a mun nopna sang in 92    
  Selung juon nin ginnan galin doning 173    
  Selung tuoh a Mangpa ka lennau tangthu 392    
  Sem va ui khrist a dingin 314    
  Sepgim lungkham buoina kinongna lah a 437    
  Sheol simjing tung ah 377    
  Shina jordan pieu a lung kham in 405    
  Shina lim nei a tou in 260    
  Shina mielnei a i tou zing laiin 346    
  Sian mang vondei laitan en un 250    
  Sietgal dounan aw van mang tapa 82    
  Sietleh shina gam hinan leh 353    
  Sietlei ah vang khuol zin kahi 426    
  Sietlei ah vang solna leh khelna 96    
  Sietlei ka khuolzinna gam nun nopna in vot lou 352    
  Sietlei lungkham na leh luanhi nulna 385    
  Sietlei mihiem bang e Mangpa 87    
  Sietlei tungah khun aw 408    
  Sietna kulhpi lam ah khun pei jeiin 105    
  Sietna tuisuo giet gal ah 387    
  Simjin hing beiin kagam nuam juon vang 128    
  Sim lei Aigupta gam a khun 8    
  Simlei angaituo jalin 172    
  Simlei a ngui siengta 79    
  Simlei in sum leh suong mantam 120    
  Simlei ka inn hilou 334    
  Simlei sietmiel ah khun 185    
  Simlei tuong nuasie lei sulhei kia nonlou ding 2    
  Solna dougal lien e Mangpa hing panpi in 367    
  Sunni tum lou Zion khopi 138    
  Suontu lung amawl jalin 130    
  T      
  Tam khovel ah khun gingtu atam ngei e 423    
  Tam lei tunga tomnou tang bang kadam sung in 320    
  Tam leitung damlai gamdai meipi bang jing nuoi ah 109    
  Tam lei tung gibang kikhenna gam hi 310    
  Tam nuai sietlei albang mang kuan 88    
  Tam nuai sietlei kumtawn gam ching zoulou 141    
  Tam nuai simlei ah Mang sangza 216    
  Tam sietlei ah aw hundampa 147    
  Tam sietlei ah khuolzin kahi 370    
  Tam sietlei a ka len laiin 159    
  Tam simlei daidam nga bang kalen laiin 150    
  Tanah hinna damtui a luong 35    
  Tanga Aigupta a lung khamte 119    
  Tanga Mosin kanan galin don 196    
  Tanglai hinlui lou bang tulnua 361    
  Tangmi pha thu kidang 73    
  Tang thupha gendia nei sawlna tenga Mangpa 285    
  Tawng selaw Pasain Belamnou 404    
  Thangvan laha law tuol koi a 245    
  Tom seng taluo ve aw simlei pallun zong 233    
  Tonsie kahi Mangpa hing ngaidam in 97    
  Tuan a Eden pallun nei a lungkham na  166    
  Tuan a ipi leh pu selung mawl jah in 239    
  Tu a tha kihepina gamnuam tah 83    
  Tu in buoina muolvum a ding in 201    
  Tu in Mangpa ka hing mu ta 20    
  Tung lam Jerusalem tha nuom 156    
  Tung nungpen a simlei miel in bom nanleh 294    
  Tung Pasian hing tuol kum aw 366    
  Tung sunni sang a zong vah thupi 157    
  Tung thangvan ah ka sau bawl san um 118    
  Tun hingpei chiet ta un 318    
  Tuon a pi leh puten Eden huong jol sung ah 148    
  U      
  Um muonmaw lung zuon in muol chin 389    
  V      
  Vangam loupitah tanchin 224    
  Van hagau siengthou hing ngai ung 261    
  Van inn shina luigal 48    
  Van Jerusalem khopi loupi ah 331    
  Van khopi tuollai a lengsa 6    
  Van khopi tuolnuom a sawlbang heisa 86    
  Vanlai ni leh hunhoi lai 430    
  Van mang nunnem Immanuel gam nuam 27    
  Van mang tongsie banna simlei 264    
  Van ney sietlei sodom bang in thuman louna 304    
  Vanney simlei sahmin sim in 248    
  Z      
  Zabawm puoh ding manghil lou 293    
  Zailan hing awi vang kahun mualliemsa 184    
  Zan havat um tah a I Mangpa Jesu in 124    
  Zan khanglai in Belampu 42    
  Zan khuo sawtta khen ding sim thu 270    
  Zan lungzin um Zion inndan sung ah 69    
  Zion kulh sung khu lung in gel di uo 402    
  Zion muol leh thangvan Alsi 143    
  Zion vangkhuo aw ken hingngai ing e 306