Lamka Biel PYF Lamkaite

Lamka Biel Lamkaite

Leader Tv. Kapmuonlun PC Lailam Veng
Assistant Leader Pa  PN Nenglunlal PC D.Phailian
Secretary Tv. Mangzakhai PC Tongdam
Assistant Secretary  Tv. Thangmuansang, PC Thingkangphai
Finance Secretary Tv. Lalkhantuang, PC Lailam Veng
Treasurer Nh. Niangdeihlun, PC Lailam Veng
Music Secretary Tv. Suanlianlal, PC Kanaan Veng
Moral & Religion Secretary Nh. Nuamneikim, PC V .Bethel