Zoutang Biel

Chairman Upa Khamkhothang
Elect Chairman Upa Suonkhohau
Secretary (Sr) Shie David Kap
Secretary (Jr) Upa Chingenpau
Finance Secretary Upa Kailien
Treasurer Pu Khupzachin