Khristian Tangkou Board

1 Editor: Sr. Executive Secretary
2 Joint Editor: Executive Secretary
  Members
3 Upa Khupsuankham, LDCC Hiangzou
4 Upa Ginlianmang, Zoumunnuam
5 Upa Kaphaulian, Tongdam
6 Upa T. Nengzachin, Manniang khuo
7 Upa Mangchinkap, Kanaan veng
8 Upa Gouzagin, Hiangmual
9 Upa Khamchinthang, Behiang
10 Upa Ginthang, Chingmang khuo
11 Upa B. Chinzathang, T. Daijang
12 Upa Lianmuanlal, Hiangdung