ZPWF Lamkaite 2021-2022

Chairperson Nu Hatkhanvung
Vice Chairperson Nu Mankhanngai
Secretary Nu Tingzavah
Assistant Secretary Nu Dimneiching
Finance Nu Chingneikim
Treasurer Nu Chongzakim
Industry Secretary Nu Engzaching
Secretary for Women’s Relations Nh. Manmuanching
Incharge ZPWF Rev. Khamchinkhai, 
Sr. Executive Secretary, ZPCS

 

 

Nu Hatkhanvung, Chairperson

Nu Hatkhanvung, Chairperson

Nu Mankhanngai, Vice Chairperson

Nu Mankhanngai, Vice Chairperson

Nu Tingjavah, Secretary

Nu Tingjavah, Secretary

Nu Dimneiching, Assistant Secretary

Nu Dimneiching, Assistant Secretary

Nu Chingneikim, Finance Secretary

Nu Chingneikim, Finance Secretary

Nu Chongzakim, Treasurer

Nu Chongzakim, Treasurer

Nu Engzaching, Industry Secretary

Nu Engzaching, Industry Secretary

Miss Manmuanching, Secretary for Womens' Relations

Miss Manmuanching, Secretary for Womens' Relations

Rev Khamchinkhai, i/c ZPWF

Rev Khamchinkhai, i/c ZPWF