Sangshiete leh a Sepna uh

No.  Name  Designation Station
1 Goukhenmung Teacher Muollum
2 Upa Kaizalian  Teacher Muollum
3 Hauminthang Teacher Nungshai
4 Pauneikhai Teacher Hiangtam K
5 Thanglianlal Teacher Maukot
6 Sienminlian Teacher Teisaljang