Sangshiete leh a Sepna uh

No. 

Name 

Designation

Station

1 Goukhenmung Teacher Muollum
2 Upa Kaizalian  Teacher Muollum
3 Hauminthang Teacher Nungshai
4 Pauneikhai Teacher Hiangtam K
5 Thanglianlal Teacher Maukot
6 Sienminlian Teacher Teisaljang