Children Sunday School Examination 2019

thuginpi      
       
LDCC, Hiangzou      
  1 Mandimnuamkim 59
  2 Nianghoilun 62
  3 Vungnuamching 64
  4 Nianghoisiam 54
       
Tuibuong      
  1 Thangliansiam 49
  2 Lamzoulian 39
  3 Thangmuanboi 41
  4 Kelly Peningthra 44
  5 Moineimuan 44
  6 Ngaikim 48
  7 L. Lallianmung 49
       
Thingkangphai      
  1 Liankhanpau 65
  2 Stephen Ginlamthang 59
  3 Elina Nianghoihnuam 62
       
Zomi Colony      
  1 Lawmngaikim 67
  2 Irene Mannianjem 85
  3 Chingneizou 60
  4 Chiinsuanching 58
  5 Chingneiniang 59
  6 Hoilunching 63
       
Tongdam      
  1 Thangsuankhup 75
  2 Niangneihat 71
  3 Lalliankhuol 78
  4 Donglalmuan 57
  5 Samuel Thangsianlal 46
       
Central Church      
  1 Thangsuanlian 64
  2 Pauminthang 66
  3 Hausuanlian 57
  4 Lumbi 52
  5 Esther Niangmalsawm 63
  6 Joicy 53
  7 Angela Thiemngailun 63
Awnchinkap khuo      
  1 Lydia Niangsianmoi 71
  2 Lianmalsawm 75
  3 Chingmuanniang 71
  4 Hatneimawi 72
  5 Mercy Nemneilam 70
  6 Ngaimuanching 70
  7 Monica Chingzoukim 65
  8 April King 51
       
Lailam Veng      
  1 Mangminlian 47
  2 Lalminthang 45
  3 Jacob Khaiminkhup 31
  4 Thangminlun 30
  5 Hangkhanpyang 36
  6 Suankhankhual 32
  7 Liankhansuan 42
  8 Thuamsanglun 38
  9 S. Thanghaulun Zou 50
  10 Langsuanlal 33
  11 S. Kapmuanlian 36
  12 Jslin Nianglomkim 50
  13 Vungnunmoi 33
  14 Thangminlun 42
  15 Thangsuanlal 52
  16 Kailianmang 49
  17 T. Kamhaulun 59
  18 Thangvangtung 74
  19 Chingneihau 35
  20 Naomi Manhatniang 64
  21 Manneichiin 50
  22 Niangnunhoi 56
       
zoumunnuam      
  1 H. Jonah Thongsuanmung 33
       
Aina      
  1 Letminthang 59
       
sacramental      
       
ldcc hiangzou          
  1 Kapliansang 42
  2 Thonglaljem 49
  3 Hengminthang 41
  4 Thangminsiam 40
       
Awnchinkap khuo      
  1 Banggiin Sqb (Ginminlyan) 64
  2 Banghau Sqb (Muak K) 60
  3 Khammuansang 61
  4 Dimneilam 65
  5 Thanglunmang 60
  6 Manngaimawi 59
       
Kanan Veng      
  1 Ngaimuanching Zou 78
  2 Chiinngailun 78
  3 Kapzoulun Samte 78
  4 Nuamneiching 81
       
Aina      
  1 Thangboi 61
       
Singngat      
  1 Chingmuankim 22
  2 Ngaisonching 22
  3 M. Khamsianlam 29
  4 Pau Robert 23
  5 Joshua Suanneithang 22
       
Zomi Colony      
  1 M. Khamsianlian 52
  2 Paumuanlal 50
  3 Mercy Kimdeiching 48
  4 M. Ginmuanlal 73
       
Central Church      
  1 Mannuamkim 68
  2 Nianglamching 26
  3 Christy Nianghuoikim 56
  4 Manbiaklun 67
  5 Kimneilian 42
  6 Esther Siamlianching 61
       
Manniang khuo      
  1 Melody Mansianching 37
  2 Lianchinthang 40
  3 Chinghoiniang 48
  4 Pausanglian 43
  5 Manneihat 36
  6 Ginsuanlal 32
       
Thingkangphai      
  1 Nemneilam 58
  2 Tingnunhoi 65
  3 Kapmuansang 63
  4 Ngaikhanniang 63
       
Daijang      
  1 Niangzouzam 52
  2 Dimneisiam 52
  3 Niangmuanching 54
  4 Niangluankim 54
  5 Chiinlalnem 55
  6 Angela Niangneivah 55
       
Tuibuang      
  1 Esther Niangneiching 77
  2 Lunneisiam 82
  3 Grace Dimhoiching 80
  4 Ngaineilam 95
  5 Tinzouthem 84
  6 Lamkhankhual 66
  7 Chinghounuam 91
  8 M. Kapkhankhup 85
  9 P. Simon 84
       
Behiangjang      
  1 Mangneilun 83
       
       
intermediate ii      
       
ldcc hiangzou          
  1 Haulianjohn 81
  2 Mangliankhup 77
  3 Abraham 75
       
Central church      
  1 Lalvanglian Manlun 92
  2 Cindy Kimhoifel 87
  3 Ngaineiniang 64
  4 Khaimuansang 63
  5 Khupmuanlian 58
  6 Ningmei 50
  7 Ngaimuankim 37
  8 Victor 33
       
Tangpijol      
  1 Thangkhanlun 86
  2 Ginlianmang 82
  3 Hangsuanpau 88
  4 Khaisuanching 91
  5 Kimneilam 90
  6 Thangminlal 87
  7 Thanglunmang 83
  8 Hausuanlian 89
  9 Hanglamthang 86
  10 Ngaineichong 91
  11 Ginsuanmung 85
  12 Mankhannuam 82
  13 Pausienmung 93
  14 Thangsuanmuan 91
  15 Huaineiching 90
  16 Nianghaunuam 90
  17 Mangsuanlien 89
       
V. bethel      
  1 Hoineiching 85
  2 Ngaisonkim 86
  3 Nianghoikim 87
  4 Khupgenthang Phiamphu Zou 83
       
Manniang khuo      
  1 Niangsiankim 51
  2 Liangoulun 56
  3 Mandeinuam 73
       
Imphal      
  1 Mangneiching 90
  2 Mimi Moilalnem 85
       
Tuilaphai      
  1 Lamneihoi 65
  2 Lhingneichong 75
  3 Lhinghoichong 75
       
bohlui      
  1 Nuamnunnem 90
  2 Haulunmang 75
  3 Haumuanlian 85
  4 Ruthi Muangsiankim 86
       
zomi colony      
  1 Chingsianmuang 66
  2 Hoilunniang 83
  3 Lhaineihoi 57
  4 Thangtungnung 42
  5 Ginliansang 33
  6 David Chinmuan 62
  7 Wendy Lawmnunsiam 68
  8 Nianglalmuan Zou Jr 65
  9 Kevin Jr. Manglianthang 48
  10 Khamlungmuan Munluo 49
       
s. vengnuam      
  1 Niengzoukim 69
  2 Deilunching 58
  3 Nianhoinuam 61
  4 Vahneikim 9
  5 Ningsiankim 71
  6 Manghoinuam 66
  7 Chingsiamkim 59
  8 Chiinhoiching 73
  9 Nienngailien 67
       
tuibuang      
  1 Rebecca Niangngaiching 69
  2 Mandeiniang 56
  3 Jehody Chingngailun 59
  4 Lydia Lamneingah 68
  5 P. Kapsianlun Zou 44
  6 Merilyn Chingneihoi 55
  7 Jasmine Hoingailun 68
  8 Priscilla Thiemneilhing 72
       
aina      
  1 Thangmuonlal 95
  2 Gospel 94
  3 Nei Joicy 92
       
       
intermediate i      
       
lailam veng         
  1 Mangsianbiah 53
  2 Kapmuonthang 40
  3 Naomi Chingsawnkim 56
  4 Kapkhansiam 52
  5 Thongkhanmang 62
  6 Kaplalmuan 52
  7 Niangngaihmoi 45
  8 Niangsianhoih 50
  9 Chingneilhing 47
  10 Irene Dimmuankim 38
  11 Vungsawnmuan 42
  12 Amy Niangzoukim 43
  13 Manghoinuam 44
  14 Manneihoih 71
  15 Hauchinkhup 61
  16 Chingmuankim 37
  17 Satginmang 58
  18 Nancy Chinghoihnuam 40
  19 Paulianmang 45
  20 Lianminsang 51
  21 Nianglamkim 42
  22 Chingngaisang 43
  23 Niangsianmuang 46
  24 Haulunlal 47
  25 Benzamin Khupsianlian 28
  26 Thangsuanmuan 44
  27 Khaikhanlam 36
       
Manniang Khuo      
  1 Lamsangmuan 59
  2 Paul Jamsianhau 62
  3 Thanglunlam 71
  4 Lallunsang 71
       
LDcc, hiangzou      
  1 Ngulsaron 70
       
Thingkangphai      
  1 Esther 95
  2 Lalneithang 90
  3 Mangminlun 92
  4 Mangkhanlun 90
       
New zoveng      
  1 Thomas Mangsonpau 87
  2 Moinu 71
  3 Nauniang 67
  4 P. Manlunching 88
  5 Kapminthang Simte 69
  6 Mercy Ngaihoikim 75
  7 Joel Hangshing 81
  8 Chingmuankim 52
       
Tuibuong      
  1 Thangtupzou 46
  2 Liansuanmung 57
  3 Thangmuanlian 50
  4 Khupsianhau 60
  5 Mangminlal Zou 49
  6 Joel 69
       
Zomi Colony      
  1 Lamnunmawi 68
  2 Nuamzoukim 58
  3 Chingdeikim 48
  4 Thangsianlal 60
  5 Manhoinuam 49
  6 S. Khuolmuanlian 27
  7 Lydia Niangngaihkim 76
  8 Joel 20
  9 Niangmuankim 16
  10 Niangsiamkim 44
  11 Niangneihoi 55
  12 Henminlun 29
  13 Nancy Dimngaikim 54
  14 Sharon Manneiching 62
  15 Grace Nuamneikim 63
       
Zoumunnuam      
  1 Esther Dimhaukim 81
  2 Chinneichong 87
  3 Nelneimawi 73
  4 Florence Hoineilam 93
  5 Ngaineihoi 92
       
Tongdam      
  1 Haulianlal 89
  2 Chiniithoi 81
  3 Chinghoikim 79
  4 Lallhimpui 84
  5 Reuben Hanglunlal 75
  6 Manglianthang 90
       
Kanan Veng      
  1 Chinghoikim 44
  2 Nianghoikim 51
  3 Kapsuanlian 40
  4 Nuamlunzou 41
  5 Liansuanthang 37
  6 Thangbiahmuan 41
       
Daijang      
  1 Gabriel Lamneithang 75
  2 Nancy Kimmuanching 79
  3 Abigail Zouremmoi 84
  4 Gary Dongsianhau 74
       
Central Church      
  1 Kammuansang 34
  2 Meihempou 47
  3 T. Lalginlian 53
  4 Chiinhoinuam 49
  5 Teresa Lianmuankim 71
  6 Chingngaihkim 71
  7 Chindeiniang 58
  8 Lianminlun 49
  9 Lamneiching 70
  10 Lezia 39
  11 Ngamboilun 45
  12 T. Nengkhansiam 50
  13 Kimkangaihnem 47
  14 Mannuamching 50
  15 T. Thongneihau 52
  16 Paukhankhual Zou 44
  17 Thongminlun 43
  18 Chingzouzam 37
       
Aina      
  1 Neisianhat 82
  2 Chinhoiniang 84
  3 Tingfelkim 86
       
Singngat      
  1 Hatdeiniang 57
  2 Niangngainuam 52
  3 Vungneihat 43
  4 Mercy Chinghoiniang 57
  5 Vungzouzam 56
       
Awnchinkap khuo      
  1 Kimhoiniang 95
  2 Banggen SQB (Gaans muanlyans) 95
  3 Chiiniitmawi 92
  4 Banglasang SQR 84
  5 Chingsianngai 86
       
Khomin umlou      
  1 Chinthoi 63
  2 Mangdeisiam 60
  3 Niangnunnuam 65
  4 Niangneihuai 60
       
       
junior i      
       
Thingkangphai          
  1 Thanggoulal  88
  2  Paul Thangkhanpiang  83
  3  Niangneiching  91
  4  Chingzoukim  88
  5  Kimneihoi 83
  6  Chingngaihmawi  88
  7  Chinghoihkim  75
       
Aina      
  1  Mangboi  71
  2  Nancy  82
  3  Genzoulian  77
       
LDCC Hiangzou       
  1 Niangzoukim  82
  2 Vahneihat  90
  3 Sarah Niangzoukim  83
  4 Nianghoilun  66
  5 Chiinsienhoi  85
  6 Eli Niangngainuam  83
  7 Niangzoukim 32
       
D. Phailian      
  1 Ngaisiannei 81
  2 Manneisiam 80
  3 Kholtuoilou 82
  4 Ginlianmang 69
  5 Khuplallien 75
  6 Lamnunmoi 79
  7 Hangzoulien 79
  8 Chingneikim 85
       
Tuibuang       
  1 Chingneikim  40
  2 Lianlunching  25
  3 Mangmuankap  23
  4 Niangdeihoi  78
  5 Lamngaihzou  48
  6 Judith Hoinunnuam  85
  7 Vungalshy  75
  8 Mercy Kimneizou  52
  9 Chinneikim  70
  10 Ginneilal 31
  11 Lamdailolunglien 47
  12 Blessing Thangbiahlian  49
       
Lailam veng       
  1 Thianmuanlian 36
  2 Robert  81
  3 Ngamminthang  79
  4 Albert Suanmuanlal  56
  5.   Khupsuanlian  32